Algemene Voorwaarden

Show your love in a theme wedding

Algemene Voorwaarden

Show your love in a theme wedding

ALGEMENE VOORWAARDEN  SHARONA WEDDINGS & MORE

DEFINITIES:

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Sharona Weddings & more: Sharona Christiane van Wijk, handelende onder de naam “Sharona Weddings & more” gevestigd te (1336 MN) Almere, aan de  Obelixstraat 26 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78718171;
Opdrachtnemer: Sharona Weddings & more;
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht Sharona Weddings & more Diensten zal verrichten;
Diensten: de organisatie van een bruiloft, een evenement of het assisteren hierbij;
Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van een of meerdere Diensten.
Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt Opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.   
Partijen: Sharona Weddings & more en de Opdrachtgever/aanvrager.
Toeleverancier : degene die zich direct of indirect jegens Sharona Weddings & more heeft verbonden om Diensten te leveren en of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords;
Derde: de stagiaire of de zelfstandige zonder personeel (zzp’er) of de persoon of rechtspersoon die op basis van een arbeidsovereenkomst met Sharona Weddings & more of een andersoortige overeenkomst met Sharona Weddings & more, is ingeschakeld om de overeengekomen Diensten uit te voeren;
Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Verwerken van persoonsgegevens: o.a. het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, raadplegen, opvragen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, uitwissen, vernietigen van persoonlijke gegevens;

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1     Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Sharona Weddings & more en de Opdrachtgever, waarop Sharona Weddings & more deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2     De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Sharona Weddings & more, voor de uitvoering waarvan Toeleveranciers dienen te worden betrokken.
3    Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4    De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5    Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing en van kracht. 
       Sharona Weddings & more en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
6    Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in de context van deze bepalingen.
7     Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de context van deze Algemene Voorwaarden.
8    De prijzen betreffende Diensten en goederen geleverd door Derden waaronder in te schakelen Toeleveranciers zijn niet inbegrepen in de prijzen van Sharona Weddings & more, tenzij anders overeengekomen. Eventuele bijkomende kosten, berekend door Toeleveranciers of Derden, zijn altijd ten laste van de Opdrachtgever, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

1     Alle aanbiedingen en offertes zijn, zowel schriftelijk als mondeling, steeds vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, na de datum van verzending.
2     De Overeenkomst komt tot stand door acceptatie en ondertekening van de overeenkomst van opdracht door Opdrachtgever.
3    Indien vooraf geen offerte is verstrekt, geldt het volgende: Sharona Weddings & more zal de overeenkomst met de Opdrachtgever schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever sturen. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst binnen uiterlijk 14 (veertien) dagen na dagtekening bij de Sharona Weddings & more is.
4    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5    Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen Partijen bindend zijn.
6    Aanvullende of gewijzigde afspraken na ondertekening zijn slechts van kracht indien deze door Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
7     Meerwerk zal afzonderlijk in rekening worden gebracht.
       Minderwerk wordt nooit verrekend omdat het verstrekte advies en de ondersteuning ook bij minderwerk hetzelfde blijft. Indien het minderwerk substantieel is, zal Sharona Weddings & more een geheel nieuwe offerte uitbrengen.
8    De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratiekosten en zonder de eventueel aan BUMA/STEMRA en of aan SENA af te dragen gelden of aan te vragen vergunningen.
9   Tenzij anders vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting. 
10     Een samengestelde prijsopgave verplicht Sharona Weddings & more niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
11   Derden, waaronder ook werknemers of stagiaires van Sharona Weddings & more, hebben geen recht om Sharona Weddings & more te binden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Sharona Weddings & more.

ARTIKEL 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1     Sharona Weddings & more zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sharona Weddings & more het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een Toeleverancier of een andere Derde.
3    De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle (Persoons)gegevens, waarvan Sharona Weddings & more aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sharona Weddings & more worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde (Persoons)gegevens niet tijdig aan Sharona Weddings & more zijn verstrekt, heeft Sharona Weddings & more het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen
4    Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Sharona Weddings & more zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.  Sharona Weddings & more is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sharona Weddings & more is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.
5    Indien er van overheidswege vergunningen en of ontheffingen vereist zijn ter zake van de uit te voeren activiteit, zorgt de Opdrachtgever ervoor dat deze ook daadwerkelijk aanwezig zijn. De kosten van het aanvragen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6    Indien door Sharona Weddings & more ingeschakelde Toeleveranciers of een andere Derde in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze kosten zijn niet inbegrepen in het tussen Sharona Weddings & more en Opdrachtgever overeengekomen bedrag.
7     Indien Opdrachtgever Derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Sharona Weddings & more overeenstemming te hebben bereikt, daar het op (in)directe wijze betrekken van een Derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Sharona Weddings & more om de opdracht correct uit te voeren.
8    Opdrachtgever vrijwaart Sharona Weddings & more voor eventuele aanspraken van Toeleveranciers, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toe te rekenen zijn.
9    Opdrachtgever vrijwaart Sharona Weddings & more voor eventuele aanspraken van Opdrachtgever ten gevolge van schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen en/of nalaten van Toeleveranciers.
10 Sharona Weddings & more heeft het recht de werkzaamheden te staken, zonder het recht op restitutie voor de Opdrachtgever, indien Sharona Weddings & more de werkzaamheden niet naar behoren en op een veilige manier kan uitvoeren. In dat geval heeft Sharona Weddings & more tevens het recht om voorwaarden te stellen die het mogelijk maken om de werkzaamheden alsnog naar behoren uit te voeren.
11    Indien Sharona Weddings & more op verzoek van Opdrachtgever een reis, accommodatie en /of vervoer in of naar het buitenland dient te verzorgen, is Sharona Weddings & more ten alle tijde gerechtigd zo niet verplicht een reisagent in te schakelen die kan voldoen aan de nieuwe Richtlijn pakketreizen.

ARTIKEL 4 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

1    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
2    Indien de Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloedt. Sharona Weddings & more zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3    Indien de wijziging c.q. aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties met zich mee brengt, zal Sharona Weddings & more de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4    Sharona Weddings & more zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Sharona Weddings & more kunnen worden toegerekend.
5    Sharona Weddings & more behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de Opdrachtgever door te berekenen. Sharona Weddings & more is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten. 
6     Bovendien mag Sharona Weddings & more het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk         overeengekomen danwel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Sharona Weddings & more, dat in redelijkheid niet van Sharona Weddings & more mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk        overeengekomen bedrag. Sharona Weddings & more zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Sharona Weddings & more zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden. 
7     Sharona Weddings & more heeft het recht de overeengekomen aanvullende werkzaamheden op te schorten, totdat betaling van de aanvullende werkzaamheden heeft plaatsgevonden.
8    Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Sharona Weddings & more daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
9    Indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Sharona Weddings & more kunnen worden toegerekend, zal Sharona Weddings & more geen meerkosten in rekening kunnen brengen.

ARTIKEL 5 – HONORARIUM

1     Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2     Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sharona Weddings & more, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3    Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4    Sharona Weddings & more is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Sharona Weddings & more kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen. Voorts mag Sharona Weddings & more het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan Sharona Weddings & more, dat in redelijkheid niet van Sharona Weddings & more mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
5    Sharona Weddings & more zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Sharona Weddings & more zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.
6   De door Sharona Weddings & more gemaakte reiskosten in het kader van de uitvoering van de opdracht in binnen- en buitenland, worden tussentijds in rekening gebracht op basis van € 0,23 ex btw per gereden kilometer.
Tol- en parkeerkosten in binnen – en buitenland zijn altijd voor rekening van de Opdrachtgever.
8    Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een gezonde maaltijd voor Sharona Weddings & more en de eventueel door haar ingeschakelde derden.

ARTIKEL 6 – BETALING, RENTE EN INCASSOKOSTEN

1      Het overeengekomen bedrag wordt als volgt gefactureerd:
Het overeengekomen bedrag wordt op de navolgende wijze gefactureerd: 50% na ondertekening van de Overeenkomst van opdracht en voor de aanvang van de voorbereidingswerkzaamheden (fase 1). 40% 8 weken voor de bruiloft of evenement (fase 2) en 10% uiterlijk 5 dagen na de bruiloft of het evenement, welk bedrag vermeerderd kan worden met het overeengekomen meerwerk. 
Bij enkel ceremoniemeesterschap wordt het overeengekomen bedrag op de navolgende wijze gefactureerd: 60% na de ondertekening van de Overeenkomst van opdracht en voor de aanvang van de voorbereidingswerkzaamheden (fase 1). 40% uiterlijk 16 dagen voor de bruiloft. Dit bedrag (40%) dient te worden voldaan uiterlijk 2 dagen voor de bruiloft (fase 2).
Bij een trouwadviesgesprek wordt het overeengekomen bedrag volledig gefactureerd (100%) nadat deze heeft plaatsgevonden. 
2     Sharona Weddings & more zal de werkzaamheden pas aanvangen, na ontvangst van de overeengekomen (deel)betaling.
3    Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum – tenzij anders is overeengekomen – door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het banknummer ten name van Sharona Weddings & more onder vermelding van het factuurnummer.
4    Nacalculaties zullen worden gefactureerd nadat de bruiloft heeft plaatsgevonden, en dienen in één keer te worden betaald binnen 7 dagen na factuurdatum.
5    Sharona Weddings & more is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, in geval betaling door de Opdrachtgever binnen de genoemde termijnen uitblijft.
6    Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of klachten over de uitvoering van de Diensten schorten de betalingsverplichting niet op.
7     Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de overeengekomen termijn te voldoen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Sharona Weddings & more op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9    Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
10 Indien Sharona Weddings & more hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
11    De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
12   In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
13   Sharona Weddings & more heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

Artikel 7 ANNULERING

1    Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren.
2    Bij annulering door de Opdrachtgever is hij verplicht alle door Sharona Weddings & more en door hem ingeschakelde Derden, reeds gemaakte kosten volledig te voldoen.
3    De annuleringskosten voor de overeengekomen diensten bedragen:
       a) in de periode tot 4 weken (30 dagen) voor het aanvangsmoment 80% van de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht;
       b) in de periode van 4 weken tot 1 week (23 dagen) voor het aanvangsmoment 90% van de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht;
       c) in de periode van 1 week (7 dagen) voor het aanvangsmoment op of de dag van de bruiloft, 100% van de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht;
4    De annuleringskosten worden verhoogd met 15% administratiekosten, over de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht.
5    De Opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart Sharona Weddings & more volledig voor iedere aanspraak van enige Derde, die voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

ARTIKEL 8 – KLACHTEN

1    Klachten dienen uiterlijk binnen 5 dagen, na de dag van de bruiloft of het evenement, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Sharona Weddings & more te worden ingediend. Een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sharona Weddings & more in staat is adequaat te reageren.
2  Klachten die na deze termijn binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Sharona Weddings & more heeft een klachtenregeling welke te raadplegen is op de website van Sharona Weddings & more, www.sharonaweddingsandmore.nl

ARTIKEL 9 – ONTBINDING, OPZEGGING, OPSCHORTING

1   Sharona Weddings & more heeft het recht een overeenkomst te beëindigen of te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden. 
2     Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde(n) onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Sharona Weddings & more gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
3     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sharona Weddings & more op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Sharona Weddings & more de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
4     Opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 
5     Indien de Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Sharona Weddings & more gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als            gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden met een    minimum van 80% van het overeengekomen bedrag bij annulering tot 4 weken (30 dagen) voor de dag van de bruiloft; 90% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1 tot  4 (23 dagen)weken voor de dag van de bruiloft en 100% van het overeengekomen bedrag bij annulering in de laatste week (7 dagen) voor de dag van de bruiloft of bij annulering op de dag van de bruiloft.
6    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sharona Weddings & more, zal Sharona Weddings & more in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de reeds verrichtte en nog te verrichten werkzaamheden, tenzij dit in alle redelijkheid niet meer van Sharona Weddings & more verlangd kan worden. Overdracht vindt slechts plaats nadat alle facturen van Sharona Weddings & more door Opdrachtgever zijn voldaan.
7     Sharona Weddings & more is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
       – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 
       – na het sluiten van de overeenkomst Sharona Weddings & more ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.                In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkomingen haar                          rechtvaardigt;
       – Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of                                  onvoldoende is.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

1     Sharona Weddings & more zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Sharona Weddings & more kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Sharona Weddings & more onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Sharona Weddings & more voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Sharona Weddings & more die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Sharona Weddings & more slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen honorarium.
2     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
       – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
       – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sharona Weddings & more in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, voor zoveel deze aan Sharona                       Weddings & more toegerekend kunnen worden;
       – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in                deze Algemene Voorwaarden.
3     Sharona Weddings & more is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen      gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Sharona Weddings & more gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt
4    De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Sharona Weddings & more voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde Derden.
5     Sharona Weddings & more is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Sharona Weddings & more of derden.
6     Sharona Weddings & more zal bij onvoorziene omstandigheden waar Sharona Weddings & more de opdracht niet kan uitvoeren, zorg dragen voor vervanging in de vorm van een collega weddingplanner, aangesloten bij een branchevereniging, of een gelijkwaardige oplossing, overeen te komen tussen Partijen. 
7     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sharona Weddings & more.
8     Sharona Weddings & more aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of kan bestaan uit hoofde van een annuleringsverzekering (bruilofsverzekering).
9     Sharona Weddings & more is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en of beschadiging van aan Opdrachtgever en/of Derden toebehorende gelden en of zaken (bruilofcadeau’s) gedurende de uitvoering van de opdracht.
10   Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van de door Sharona Weddings & more, ingeschakelde Derden of door Toeleveranciers – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken. De Opdrachtgever vrijwaart Sharona Weddings & more voor iedere aanspraak ter zake.

ARTIKEL 11 – VRIJWARING

1      Opdrachtgever vrijwaart Sharona Weddings & more voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Sharona Weddings & more onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Sharona Weddings & more en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
2     Opdrachtgever vrijwaart Sharona Weddings & more voor vorderingen van derden wegens schade veroorzaakt doordat Opdrachtgever aan Sharona Weddings & more onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
3     Opdrachtgever vrijwaart Sharona Weddings & more voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van Intellectuele Eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
4     Indien opdrachtgever aan Sharona Weddings & more informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

1     Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, een pandemie waaronder ernstige ziektes, overheidsmaatregelen die de ongehinderde uitvoering van de overeenkomst ernstig verhinderen.

2     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 14 dagen is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3     Indien door overmacht tijdige nakoming onmogelijk is en opschorting niet mogelijk is daar het een fatale termijn betrof, is de overeenkomst automatisch ontbonden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, behoudens het gestelde in lid 6.

4     De Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Sharona Weddings & more op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan Sharona Weddings & more bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

5     Voor zoveel Sharona Weddings & more ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sharona Weddings & more gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever te declareren.

 

ARTIKEL 13 – GEHEIMHOUDING

1    Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Sharona Weddings & more gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Sharona Weddings & more zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Sharona Weddings & more niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

ARTIKEL 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM

1     Sharona Weddings & more behoudt zich alle rechten van Intellectuele Eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht en ten aanzien waarvan zij de Auteursrechten of andere rechten van Intellectuele Eigendom heeft of geldend kan maken.
2     Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Sharona Weddings & more, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van Derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Sharona Weddings & more
3     Bij overtreding van lid 3 zal Opdrachtgever aan Sharona Weddings & more een boete verschuldigd worden van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) per overtreding en € 250,00 (zegge: tweehonderdenvijftig euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt. De boete treedt in werking zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke toetsing vooraf.

ARTIKEL 15 – PROMOTIEMATERIAAL

1     Opdrachtgever geeft Sharona Weddings & more toestemming om de naam van Opdrachtgever en het promotiemateriaal, zoals foto’s en videomateriaal, te gebruiken voor promotiedoeleinden.
2     Sharona Weddings & more kan promotiemateriaal gebruiken voor promotie doeleinden zoals referentie op website, een blog, beursmateriaal, etc. 
3     Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van het promotie programma van Sharona Weddings & more.

ARTIKEL 16 – PRIVACYBELEID

1     Sharona Weddings & more heeft een Privacybeleid. Dit Privacybeleid verschaft informatie over de persoonsgegevens die Sharona Weddings & more verwerkt van de Opdrachtgever. Het meest actuele Privacybeleid vind je altijd op www.sharonaweddingsandmore.nl.

ARTIKEL 17 – GESCHILLEN

1     Geschillen kunnen met uitsluiting van de Burgerlijke rechter worden beslecht door een (branche)Commissie. 
2    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of met tussenkomst van een branchecommissie op te lossen.
3    In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Opdrachtgever en Sharona Weddings & more, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam. Sharona Weddings & more blijft echter bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

1      Op elke overeenkomst tussen Sharona Weddings & more en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 19 WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

1     Sharona Weddings & more heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
2     Van toepassing is steeds die versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
3     Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van de Sharona Weddings & more en zijn te allen tijde op te vragen bij de Sharona Weddings & more.

Versie oktober 2022